INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

KIEROWANA DO KANDYDATÓW

 

 1. 1.      Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Renata Ludziejewska – Artymiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą HR Inspirations Renata Ludziejewska - Artymiak, adres do korespondencji: ul. Klonowa 10, Masłomiąca; 32-091 Michałowice (dalej „HR Inspirations”)

 

 1. 2.      Kontakt z administratorem danych osobowych:

Możesz nawiązać kontakt z HR Inspirations za pomocą e-maila pod adresem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , telefonicznie: + 48 662 957 555 lub listownie, na adres ul. Kielecka 29B, 31-523 Kraków oraz ul. Klonowa 10, Masłomiąca; 32-091 Michałowice

 

 1. Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania:

HR Inspirations będzie przetwarzał dotyczące Cię dane osobowe w sposób zależny od zgody, jakiej udzieliłeś.

 1. Jeżeli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych wyłącznie w celu przeprowadzenia konkretnego procesu rekrutacyjnego, na dane stanowisko:

-        HR Inspirations będzie przetwarzał dotyczące Cię dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, do którego przystępujesz.

-        HR Inspirations będzie przetwarzał dotyczące Cię dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Udzielenie przez Ciebie zgody jest w pełni dobrowolne, nie masz obowiązku podawania dotyczących Cię danych osobowychosobowych, jednak ich podanie i wyrażenie zgody na przetwarzanie jest niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

-        Zgoda może być przez Ciebie w każdej chwili cofnięta, zgodę możesz cofnąć bez podawania przyczyny. W razie cofnięcia przez Ciebie zgody, HR Inspirations nie będzie już przetwarzał dotyczących Cię danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak skutku na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed cofnięciem zgody. Cofnięcie zgody będzie oznaczać niemożność dalszego uczestniczenia w postępowaniu rekrutacyjnym.

-        HR Inspirations będzie przetwarzał dane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, do którego przystępujesz lub do cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.

 1. Jeżeli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych również w celu przeprowadzenia ewentualnych, przyszłych postępowań rekrutacyjnych prowadzonych przez HR Inspirations:

-        HR Inspirations będzie przetwarzał dotyczące Cię dane osobowe w celu przeprowadzenia podstępowania rekrutacyjnego, do którego przystępujesz oraz w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych prowadzonych przez HR Inspirations,

-        HR Inspirations  będzie przetwarzał dotyczące Cię dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Udzielenie przez Ciebie zgody jest w pełni dobrowolne, nie masz obowiązku podawania dotyczących Cię danych osobowych,

-        Zgoda może być przez Ciebie w każdej chwili cofnięta, zgodę możesz cofnąć bez podawania przyczyny. W razie cofnięcia przez Ciebie zgody, HR Inspirations nie będzie już przetwarzał dotyczących Cię danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak skutku na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed cofnięciem zgody. Cofnięcie zgody oznaczać będzie jednak niemożność udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Możesz również cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dalszych postępowaniach rekrutacyjnych, zastrzegając, że wyrażasz zgodę i chcesz, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w celu przeprowadzenia konkretnego postepowania rekrutacyjnego, do którego przystępujesz.

-        HR Inspirations będzie przetwarzał dane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, do którego przystępujesz lub do cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.

 

 1. 4.      Podmioty, którym Twoje dane mogą zostać przekazane i udostępnione:

Przekazane przez Ciebie dane osobowe będą udostępniane potencjalnym pracodawcom lub usługodawcom, dla których HR Inspirations  prowadzi postępowania rekrutacyjne. Przekazane przez Ciebie dane osobowe będą udostępniane również jednostkom zarządzającym elektronicznymi narzędziami do rekrutacji, które działają na polecenie HR Inspirations jako podmioty przetwarzające

 

 1. 5.      Przekazywanie Twoich danych osobowych do Państw trzecich:

HR Inspirations może przekazywać niektóre dotyczące Ciebie dane osobowe do Państwa trzeciego, niewchodzącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jednak będą one przekazywane wyłącznie do państw trzecich, w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochron (między innymi może być to przekazywanie danych osobowych na teren USA w oparciu o uczestnictwo w programie Privacy Shield Program Overview, ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (dotyczy to między innymi przekazywania danych na teren USA w oparciu o uczestnictwo w programie Privacy Shield Program Overview, ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA).

 

 1. 6.      Informacja na temat zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych w tym profilowania:

HR Inspirations nie będzie przetwarzał dotyczących Cię danych osobowych w sposób automatyczny w tym w szczególności nie będzie podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływają

 

 1. 7.      Prawa, które Ci przysługują:

-        W razie gdy uznasz, że administrator przetwarza dotyczące Cię dane osobowe niezgodnie z prawem, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

-        Masz prawo dostępu do danych osobowych, które Cię dotyczą, przetwarzanych przez HR Inspirations po przekazaniu wniosku do HR Inspirations. Ponadto masz prawo do zażądania przeniesienia danych osobowych, które Cię dotyczą, a które przetwarza HR Inspirations w formie usystematyzowanej kopii bezpośrednio do Ciebie, albo do innego, wskazanego przez Ciebie administratora danych.

-        Masz prawo do zażądania sprostowania przez HR Inspirations danych osobowych, które Cię dotyczą

-        Masz prawo do żądania usunięcia danych osobowych, które Cię dotyczą, a które przetwarza HR Inspirations

-        Masz prawo do żądania od HR Inspirations ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które Cię dotyczą,

-        Masz prawo do wniesienia sprzeciwu do HR Inspirations w stosunku do przetwarzania danych, które Cię dotyczą,

-        W razie gdy uznasz, że administrator przetwarza dotyczące Cię dane osobowe niezgodnie z prawem, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

 

 

DO KLIENTÓW (NIE DOTYCZY OSÓB PRAWNYCH):

 1. Administratorem danych osobowych jest Renata Ludziejewska – Artymiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą HR Inspirations Renata Ludziejewska - Artymiak, adres do korespondencji: ul. Klonowa 10, Masłomiąca; 32-091 Michałowice (dalej „HR Inspirations”).
 2. Możesz nawiązać kontakt z HR Inspirations za pomocą e-maila pod adresem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , telefonicznie: + 48 662 957 555 lub listownie, na adres ul. Kielecka 29B, 31-523 Kraków oraz ul. Klonowa 10, Masłomiąca; 32-091 Michałowice. 
 3. HR Inspirations będzie przetwarzał dotyczące Cię dane osobowe w celu wykonania Umowy Doradztwa Personalnego. Prawną podstawę do przetwarzania danych osobowych przez HR Inspirations będzie stanowić art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).
 4. Dotyczące Cię dane osobowe będą przetwarzane przez HR Inspirations w celu prawidłowego wykonania Umowy Doradztwa Personalnego (art. 6 ust. 1 lit b RODO) oraz w celu wywiązania się z prawnych obowiązków HR Inspirations w tym w szczególności wynikających z prawa podatkowego oraz obowiązków związanych z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz w celu egzekwowania ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f ) Nieprzekazanie danych osobowych, które Cię dotyczą spowoduje niemożność wykonania Umowy Doradztwa Personalnego.
 5. HR Inspirations będzie przetwarzał dotyczące Cię dane osobowe w okresie obowiązywania Umowy Doradztwa Personalnego, jak również później, aż do upływu okresu przedawnienia wynikającego z przepisów prawa podatkowego, okresów przechowywania danych wynikających z przepisów o rachunkowości oraz do upływu okresu przedawnienia roszczeń, które mogą przysługiwać HR Inspirations w stosunku do Ciebie.
 6. Dotyczące Cię dane osobowe będą udostępniane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie HR Inspirations, tj. zewnętrznej księgowości, zewnętrznej obsłudze informatycznej oraz Kandydatom zgodnie z Umową Doradztwa Personalnego a także do dostawców elektronicznych systemów zarządzania zasobami ludzkimi. 
 7. HR Inspirations może przekazywać niektóre dotyczące Ciebie dane osobowe do Państwa trzeciego, niewchodzącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jednak będą one przekazywane wyłącznie do państw trzecich, w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochron (dotyczy to między innymi przekazywania danych na teren USA w oparciu o uczestnictwo w programie Privacy Shield Program Overview, ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA).
 8. W razie gdy uznasz, że administrator przetwarza dotyczące Cię dane osobowe niezgodnie z prawem, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. HR Inspirations nie będzie przetwarzał dotyczących Cię danych osobowych w sposób automatyczny w tym w szczególności nie będzie podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływają.
 10. Masz prawo dostępu do danych osobowych, które Cię dotyczą, przetwarzanych przez HR Inspirations po przekazaniu wniosku do HR Inspirations. Ponadto masz prawo do zażądania przeniesienia danych osobowych, które Cię dotyczą, a które przetwarza HR Inspirations w formie usystematyzowanej kopii bezpośrednio do Ciebie, albo do innego, wskazanego przez Ciebie administratora danych.
 11. Masz prawo do zażądania sprostowania przez HR Inspirations danych osobowych, które Cię dotyczą.
 12. Masz prawo do żądania usunięcia danych osobowych, które Cię dotyczą, a które przetwarza HR Inspirations.
 13. Masz prawo do żądania od HR Inspirations ograniczenia przetwarzania.
 14. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu do HR Inspirations w stosunku do przetwarzania danych, które Cię dotyczą.
  1. W razie gdy uznasz, że administrator przetwarza dotyczące Cię dane osobowe niezgodnie z prawem, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.