Usługi doradcze i konsulting HR

Oferta usług doradczych oraz konsultingu HR w szczególności obejmuje: stworzenie kompleksowego procesu niezbędnego do właściwego funkcjonowania działu personalnego oraz zoptymalizowania procesów HR w poszczególnych jak również:

 • opracowanie procedur niezbędnych do właściwego funkcjonowania działu personalnego
 • wsparcie w zakresie negocjowania cen oraz wyboru najlepszej oferty dostępnej na rynku dostawców usług: HR, szkoleń, medycznych i in.
 • stworzenie pakietu ofertowego dla pracowników dobranego odpowiednio do wymagań rynku oraz możliwości firmy
 • opracowanie programu szkoleń wprowadzających dla nowo przyjętych pracowników oraz przewodnika dla pracowników
 • stworzenie kodeksu etycznego firmy

Współtworzenie strategii rekrutacyjnej – opartej na planach zatrudnienia, wymaganiach i potrzebach organizacji, procesach i narzędziach rekrutacyjnych, działaniach wizerunkowych oraz efektywnych źródłach pozyskiwania kandydatów. Do zakresu tego obszaru należy również: przeszkolenie pracowników odpowiedzialnych za realizację polityki kadrowej w zakresie rekrutacji opartej na kompetencjach, przygotowanie procedur, określenie źródeł rekrutacji pracowników, technik prowadzenia rozmów rekrutacyjnych, ich dokumentowania oraz wprowadzania nowoprzyjętych pracowników do firmy.

Opracowanie standardów i polityki firmy w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi – opracowanie oraz wdrożenie norm i procedur służących do usprawnienia i zoptymalizowania procesów HR w poszczególnych jego aspektach: planowania zatrudnienia, opisów stanowisk pracy, ocen pracowniczych, planowania systemu następstw i sukcesji, awansów pracowników, ścieżek kariery.

 • planowanie zatrudnienia – wsparcie organizacji w zakresie diagnozy posiadanych zasobów personalnych, określenie ich potencjału, kierunków rozwoju oraz zaplanowanie potrzeb rekrutacyjnych w przyszłości. Planowanie dotyczy także aspektów w zakresie: zastępstw, określenia stanowisk kluczowych w firmie, opracowania ścieżek karier oraz związanego z tym planu rozwoju potencjału pracowników.
 • przygotowanie opisów stanowisk – polegające na definiowaniu: roli, zakresu odpowiedzialności, wymaganych niezbędnych kompetencji oraz zwierzchnictwa. Opisy stanowisk pracy są bowiem podstawą realizacji polityki personalnej firmy, wspierają rozwój zasobów ludzkich w organizacji.
 • stworzenie systemu ocen pracowniczych oraz planowania ścieżek karier – wsparcie merytoryczne w zakresie opracowania arkuszy do oceny pracowników, przygotowanie instrukcji i procedur z tym związanych, szkolenie managerów oraz osób z działu personalnego w obszarze wdrożenia systemu ocen pracowniczych ze szczególnym podkreśleniem znaczenia tego procesu dla realizacji skutecznej polityki personalnej dla organizacji i pracowników.
 • opracowanie procedury systemu planowego awansowania i sukcesji pracowników – pojmowanej jako proces rekrutacji wewnętrznej ściśle powiązanej z realizacją założeń ocen pracowniczych i planowania ścieżek karier.

Employer Branding (budowanie wizerunku pracodawcy) – wsparcie i doradztwo w zakresie skutecznego budowania pozycji/wizerunku pracodawcy w celu pozyskania najlepszych pracowników oraz budowania marki organizacji na rynku pracy. Konsultacje związane z wyborem strategii oraz „celowanych” kampanii reklamowych/rekrutacyjnych polegają m.in. na:

 • przygotowaniu oferty działań skoncentrowanych na budowaniu relacji z ośrodkami edukacyjnymi, instytucjami lokalnymi wspierającymi obecność pracodawcy na rynku pracy
 • doradztwo w zakresie doboru efektywnych narzędzi budowania wizerunku pracodawcy
 • marketing rekrutacyjny – odpowiednie zaprezentowanie pracodawcy podczas procesu rekrutacyjnego.

Outsourcing Procesów HR – usługa polegająca na wydzieleniu realizacji określonych zadań z obszaru zarządzania personelem poza obręb własnej firmy, czyli przejmowanie kompetencji firmy w obszarze rekrutacji tj. przeprowadzenie całego procesu pozyskania kandydatów dla firmy od ogłoszeń w mediach poprzez poszukiwania bezpośrednie, przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych, aż po przygotowanie raportów rekomendacyjnych.

Extended Disc – posiadamy certyfikat uprawniający do pracy z narzędziami diagnostycznymi, w tym do wykonywania analizy indywidualnej lub grupowej przy pomocy Extended Disc – dając wsparcie organizacji w obszarze diagnozy talentów i oceny kompetencji, wsparcia decyzji rekrutacyjnych, czy analizy pracy zespołowej.